Stadgar för Malmö Bastugille antagna i februari 1950

uppdaterade vid årsmötet 2020 – §1 Föreningens ändamål.
Föreningen, vars namn är Malmö Bastugille, har till ändamål att skapa
goda förhållanden för bastubadarna i Malmö.

§ 2 Medlemskap.
Inträde i föreningen erhåller varje välfrejdad person med intresse för bastubad.

§ 3 Inträde.
Anmälan om inträde göres
via e-post till styrelsen.

§ 4 Årsavgift.
Medlem erlägger en årsavgift för kalenderår fr. o. m. det år hen fyllt 18 år. Avgiftens storlek bestäms på årsmöte. Den som under kalenderåret och efter anmodan ej erlagt årsavgiften anses därmed ha givit sin önskan tillkänna att utträda ur föreningen.

§ 5 Hedersledamot.
Till hedersledamot äger föreningen å ordinarie allmänt sammanträde efter styrelsens förslag utse de personer, som på ett förtjänstfullt sätt hedrat föreningen och främjat dess ändamål. Kallandet av sådan ledamot avgöres genom enkel majoritet.

§ 6 Föreningens angelägenheter
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte två suppleanter, vilka väljas för en tid av två år i sänder. Ordföranden utses av årsmötet, medan resten konstitueras av styrelsen. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

§ 7 Revision.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljas två revisorer samt en suppleant för en tid av ett år.

§ 8 Styrelsens åliggande.
Styrelsen handhaver och ansvarar för föreningens ekonomi och åligger det styrelsen tillse, att föreningens medel äro placerade i bank eller på annat betryggande sätt.
Styrelsen äger besluta i föreningens angelägenheter på grundval av dessa stadgar och är beslutsför, när tre ledamöter äro närvarande och om beslutet är ense.
Kallelse till styrelsesammanträde åligger ordf. efter eget bedömande eller då minst tre av styrelsens medlemmar hos ordf. därom yrka.
Ordförande åligger att föra föreningens talan och att vid alla tillfällen leda förhandlingarna samt att föra förteckning över föreningens medlemmar och att ombesörja styrelsens skriftväxling.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid såväl styrelsens som allmänna sammanträden samt att ombesörja annonsering samt föreningens övriga ärenden.
Skattmästaren åligger att uppbära och redovisa influtna medel samt att föra noggrann kassabok, att före den 15 mars varje år överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning.
Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och skola styrelsens förvaltnings- och revisionsberättelse föredragas vid kalenderårets årsmöte, varvid i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avgöres.
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 9 Val, röstning och beslutsmässighet.
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på allmänt sammanträde, där varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt godkännes icke.

§ 10 Sammanträden.
Föreningens årsmöte skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse till allmänt sammanträde verkställes av styrelsen
via hemsidan www.bastugillet.se och via nyhetsbrev till alla medlemmar med känd e-postadress, samt om möjligt via anslag i bastun minst 14 dagar före sammanträdet. Styrelsen äger kalla till sammanträde när så anses nödvändigt och skall kalla när minst 1/3 av medlemmarna så begär. Det åligger varje medlem att hålla styrelsen underrättad om aktuell e-postadress

§ 11 Stadgeändring.
För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet på årsmötet.

§ 12 Upplösning.
Föreningen kan icke upplösas så länge tre medlemmar kvarstå.

 


Malmö Bastugille bildades 6 februari 1950. Organisationsnummer: 846001-2373. Styrelsen har sitt säte i Malmö. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.